2012-01-16

Väståboland musealiseras

Historiens vingslag går inte hembygdsmuseet obemärkt förbi. Den tilltygade Väståboland-skylten som togs ner den 5.1.2012 har idag (16.1.2012) kommit till museet och ingår nu i våra lokalhistoriska samlingar. Museet kommer även att ta vara på kontorsmaterial och annat marknadsföringsmaterial med namnet "Väståboland".
Väståboland-skylten som tidigare fanns på Kirjala ön är numera i förvar på hembygdsmuseet.

Tiden får utvisa hur det blir med påtvingade framtida kommunsammanslagningar och namnbyten. Det är ett faktum att kommunerna inte längre utgör lika viktiga identitetsmarkörer  som förr. Den gamla sockenindelningen utgjorde basen för kommunförordningen från 1865 som omförvandlade landsbygdens sockenstämmorna till kommunala organisationer i likhet med den organisationsform som redan länge funnits i städerna. Kyrkan och dess intill-liggande församling utgjorde alltså stommen i den tidiga kommunorganisationen.

Pargas landskommuns vapen 1948-1967
Under 1900-talet var det även vanligt att befintliga kommuner separerades i två skilda enheter, för Pargas del innebar detta kommunen delades i två: Pargas köping och Pargas landskommun uppstod 1948. Dessa två sammanfördes igen 1967 till en gemensam köping som blev till Pargas stad 1977. Staden Väståboland varade från 2009 till slutet av 2011 innan den nya kommunen återtog namnet Pargas stad, men denna gång omfattar kommunen även Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.
Pargas stads vapen före kommunreformen 2009.

2000-talets kommunreformer har minskat kommunernas antal i Finland till 336 (2011). Då Finland blev självständig 1917 fanns 532 kommuner i landet. Kommunernas mängd kulminerade 1932 då det fanns 602 kommuner, därefter har mängden sakta avtagit. I detta avseende skulle finansministeriets förslag på 70 kommuner innebära en synnerligen radikal förminskning.

Framtidens kommuner kommer i större omfattning att påminna om landskap och därmed kan kommunen inte längre vara entydig med kommuninvånarens upplevda tillhörighet. Byns, sockendelens och/eller öns betydelse som förankringspunkt för individers upplevda hemidentitet kommer fortsättningsvis att öka i betydelse. Därmed kommer det nya namnet för skärgårdskommunen inte att innebära några större förändringar för de kommuninvånare som bor utanför det egentliga Pargas: Korpobor kommer och förblir Korpobor, samma gäller Pargasborna.

Det nuvarande vapnet för Pargas stad som ursprungligen tillhört Nagu.


Väståbolands stad är nu del av vår lokalhistoria. Den tillbultade skylten som tidigare stod på Kirjala sidan av Rävsundet bär tyst vittne om en stormig tid i vår lokalhistoria och varslar om blivande förändringar i vår kommunstruktur.

Foto: Marcus Lepola 2012
Källor: http://fi.wikipedia.org/wiki/Parainen

2 kommentarer: