2014-07-17

En hundra års gamol skjutarhistorja från Pargas.


På Pargasmål av R. J— n.

(Publicerad i ÅU 5.6.1910)

Ja mins no int så nouga, men så tein omkring hundra or kan ä vara sjan, som ä va ein bosman helder
han va bosman för Simonby bosmansrontan som heit Stark såsom all Simonby bosmännena heit. Han va ein oregerli gåo skytt så än fastn va gamal så va ä int gått för kädorn helder årr'n bara Starkin fi ögonapå dåm. No va äså än all Pargas härrana had akodera ihoup åm voren, än dåm sku far ut skjuta po Ståortärvon för tär va väl o kädorana han tidn å inga va ä så nouga förbodit ti skjut dåm han tidn helder. No had, dåm akudera ihoup än dåm sku fara å ha Starkin mässa ti vis sä på dåm å kanske ti vis sä skjuta ma för inga ståppa tåm mä Starkin ti skjuta fast tär va bå' krigshärrar å änder härrar å kanske nan präst ma. Å Starkin han fåur nou gärna ma, för han vild just int gar anna såm skjuta, å så vist´n nåu än tåm ten härranahad" mässa bå eit å anna såm dågd bå äta å dricka.
Bild 1. Tjädertupp.

Tå dåm no kåm ti Ståortärvon så sko no Starkin vis dåm po han bästa plas'n såm där va å han gi före åppåt skåugin å tåm andra gi bakättä å matpåsana å bränvisflaskåna had dåm mässa. Tå Starkin kåm tämble högt åppåt skåugin, sästis'nner po ein ståbba å sa her ska' dåm fol böre vara no, ja årkar int flyg kringåm skåugin, ja ska' sit jän po ståbban mädan ni andra far å skjuter å så sätt dåm bå mat å bränvin tär langsmä sama ståbba å så sa'n än ä sku tagas ein sup för vart skåt såm sku skjutas. Nå tåm börjano far kring skåugin tåm ten härrane men va inga fi tåm, men Starkin sköteina kädourn ätt han armar å tåu em sup var gangå'n sköt.

Bild 2. Jägare i Pargas med nedlag grävling 1930.
Tå dåm no had' fari kringåm skåugin, ein tid å inga fött, fåur dåm tibaka ti Starkin å fråga åm inga ha taije såm'n ha skoti. Inga veit ja sa Starkin, sju skåt ha ja skoti å sju supar ha ja sopi, gain sia vid langsmä tallråuten for ni sia åm där inga ä, å tå dåm fåur sia nidan för tall'n så lo där sju kädourar tär. Tå tråud dåm alla än Starkin skukkon trolla å inga blei ä mäir skoti po håun reison. Å ha ä inga jufva helder hätän för Starkin ha själv tala åm ä för min fafar för tåm ha ibland vare skjutarkamrater tåm å. Nåu tråud tåm än ja sko' kon trolla män inga trolla va hä sa Starkin. Men ja ha så mang gangår vari tär i Ståurtärv skåugin å sit än tå kädourana blei åppskrämda flög dåm i han tan tall'n för han va lita högära såm tåm änder tallana.

Terfe sästis ja po lagom skåthald ifron å tåm andra fåur å körd åpp dåm, så sköt ja dåm vartättä, såm dåm sästis itall'n. Å ha tan vist ja förut än ä så sko ga, för int ä allt trolla såm så ser ut, bara än
ser vist ättä mä po tåkå såm'n ser.

Bildkällor;
1. Wikimedia commons.
2. Pargas hembygdsförenings arkiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar